กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
สถานที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
   
  [ 31-01-2563] รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ... 
  [ 24-01-2563] รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล... 
  [ 25-02-2562] กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสาัญ ประจำปี 2562... 
  [ 08-02-2562] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562... 
  [ 19-12-2561] ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา... 
  [ 08-10-2561] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561... 
  [ 22-08-2561] ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา (LPA) ประจำปี 256... 
  [ 01-08-2561] แผ่นพับรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก... 
  [ 26-07-2561] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561... 
  [ 26-07-2561] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561... 
   
  [ 20-02-2563] ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวง... 
  [ 20-02-2563] ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการพิจาณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต รหัสทาง... 
  [ 18-02-2563] ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาด... 
  [ 18-02-2563] ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการพิจาณาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบ... 
  [ 14-02-2563]  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบา... 
  [ 14-02-2563] ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการพิจาณาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบ... 
   
    [ 21-02-2563 ]ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
    [ 21-02-2563 ]แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1
    [ 21-02-2563 ]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    [ 21-02-2563 ]สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563
    [ 20-02-2563 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 [[อบจ.]][[อบต.]]
   
   [ 20-02-2563 ]ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสุตรหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563
   [ 20-02-2563 ]โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
   [ 19-02-2563 ]ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   [ 19-02-2563 ]การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   [ 18-02-2563 ]โครงการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการุ่นที่ 133)
   [ 14-02-2563 ]ขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนตามบัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป