กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
สถานที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
 
[ 02-03-2563] รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพื่อจ้างเข้าปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563... 
[ 31-01-2563] รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ... 
[ 24-01-2563] รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล... 
[ 25-02-2562] กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสาัญ ประจำปี 2562... 
[ 08-02-2562] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562... 
[ 19-12-2561] ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา... 
[ 08-10-2561] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561... 
[ 22-08-2561] ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา (LPA) ประจำปี 256... 
[ 01-08-2561] แผ่นพับรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก... 
[ 26-07-2561] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561... 
 
[ 05-06-2563] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ... 
[ 02-06-2563] ประกาศประชาสัมพันธ์งานที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 โคงการ... 
[ 26-05-2563] ประกาศประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ... 
[ 26-05-2563] ประกาศประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ... 
[ 19-05-2563] ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน สายเชื่อม หมู่ที่ 1 – 4 - 9 ตำบลบ้านดา... 
[ 19-05-2563] ประกาศผู้ขนะการโครงการปรับปรุงถนนสายคันคลอง – บึงป่าซ่าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดารา ... 
 
  [ 05-06-2563 ]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 05-06-2563 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามรายการที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 05-06-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 05-06-2563 ]แผนปฏิบัติการการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 
  [ 05-06-2563 ]ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19
 
 [ 05-06-2563 ]ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย 
 [ 04-06-2563 ]แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรอง ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 [ 04-06-2563 ]หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
 [ 04-06-2563 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) 
 [ 02-06-2563 ]การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
 [ 02-06-2563 ]การประกวดผลงงานวิจัย นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป