กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 งานสาธารณสุข
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 ITA
 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สนามกีฬาในตำบล
 ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 Q&A
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจประชาชน
ต่องานบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
[ 02-04-2564] ประกาศเพิ่มเติม เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลา การสอบสัมภาษณ์และวันเริ่มปฏิบัติง... 
[ 30-03-2564] ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านดารา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564... 
[ 25-03-2564] ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564... 
[ 02-02-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... 
[ 23-01-2564] รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564... 
[ 15-01-2564] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและ... 
[ 18-12-2563] ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563... 
[ 16-09-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่... 
[ 31-08-2563] ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2... 
[ 20-08-2563] ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น... 
 
[ 24-03-2564] ประกาศประชาสัมพันธ์งานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตร... 
[ 15-03-2564] ประกาศประชาสัมพันธ์งานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตร... 
[ 11-03-2564] ประกาศประชาสัมพันธ์งานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ... 
[ 04-03-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน... 
[ 04-03-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างรพ.สต.บ้านดารา หมู่ที่ 5 ต... 
[ 04-03-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือวัด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้า... 
 
  [ 09-04-2564 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 09-04-2564 ]แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  [ 09-04-2564 ]การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  [ 09-04-2564 ]แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
  [ 09-04-2564 ]เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 
 [ 09-04-2564 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) 
 [ 09-04-2564 ]หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 [ 09-04-2564 ]การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 
 [ 08-04-2564 ]การจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
 [ 08-04-2564 ]การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564
 [ 08-04-2564 ]การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป