กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
สถานที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
[ 25-02-2562] กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสาัญ ประจำปี 2562... 
[ 08-02-2562] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562... 
[ 19-12-2561] ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา... 
[ 08-10-2561] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561... 
[ 22-08-2561] ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา (LPA) ประจำปี 256... 
[ 01-08-2561] แผ่นพับรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก... 
[ 26-07-2561] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561... 
[ 26-07-2561] การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561... 
[ 22-07-2561] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ... 
[ 20-07-2561] แผ่บพับให้ความรู้ การจัดการขยะในครัวเรือน... 
 
[ 08-01-2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างจำนวน 10 โครงการ ... 
[ 06-01-2563] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ... 
[ 06-12-2562]  ประกาศประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ... 
[ 02-12-2562] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ... 
[ 22-11-2562] ประกาศผู้ขนะการเสนอโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ (แยกทล. 1254 – แย... 
[ 22-11-2562] ประกาศผู้ขนะการเสนอโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายประจวบ พิณงาม หมู่ที่ 1 ต... 
 
  [ 28-01-2563 ]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 
  [ 28-01-2563 ]ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 28-01-2563 ]การตรวจสอบความซ้ำซ้อน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 28-01-2563 ]ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 28-01-2563 ]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)
 
 [ 28-01-2563 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 [ 28-01-2563 ]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Urban an infrastructure Management of Local government Organizeation course
 [ 28-01-2563 ]โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย Road Safety
 [ 28-01-2563 ]ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rurai Development
 [ 28-01-2563 ]ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 28-01-2563 ]แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป