กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
สถานที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ภาพกิจกรรม
โครงการเราทำดีด้วยหัวใจ ระปี 2562
โครงการเราทำดีด้วยหัวใจ ระปี 2562 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561
โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561 
โครงการเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง รุ่นที่ 6
โครงการเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง รุ่นที่ 6 
โคงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
โคงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดุูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องกับโครงการพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดุูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องกับโครงการพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารงานศูนย์การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารงานศูนย์การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 
โครงการนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2560
โครงการนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2560 
โครงการฝึกอบรม ทบทวนและศึกษาดูงาน เพ่ื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.ตำบลบ้านดารา ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรม ทบทวนและศึกษาดูงาน เพ่ื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.ตำบลบ้านดารา ประจำปีงบประมาณ 2560 
โครงการเกษตรสู่ชุมชน ถนนวัฒนธรรม
โครงการเกษตรสู่ชุมชน ถนนวัฒนธรรม 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป