กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 งานสาธารณสุข
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สนามกีฬาในตำบล
 ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. สภาพทั่วไป

1.1 ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2539 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

1.2 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารามีพื้นที่ตั้งอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำน่าน ระยะห่างจากที่ว่าการ

อำเภอเมืองพิชัย ทางทิศเหนือประมาณ 10กิโลเมตร ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พิกัด x = 615520 Y = 1921879 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ 3,6,8 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 1, 6 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

1.3 เนื้อที่

เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา โดยประมาณมี 59.72 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 37,325ไร่

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นลักษณะดังนี้

1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ จะพบได้ทั่วไปทุกหมู่บ้านเนื่องจากในสมัยก่อนจะเกิดการไหล่บ่าของ

แม่น้ำน่าน ทำให้เกิดบริเวณที่ราบลุ่มมากมาย ทั้งริมฝั่งแม่น้ำและบริเวณรอบนอก

2. ที่ราบ จะอยู่บริเวณบ้านเกาะ บ้านวังสำโม เป็นส่วนใหญ่ และบ้านวังสะโมบางส่วนซึงมีลักษณะเป็นที่ราบโดยมีความลาดชันของพื้นที่ประมาณ 10 องศา

3. ที่ลุ่ม ได้แก่บริเวณบางส่วนของบ้านวังสะโม บ้านดารา บ้านเกาะ (ฝั่งตะวันออก) ซึ่ง

ลักษณะของพื้นที่จะเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงได้ง่ายถ้าฝนตกติดต่อกันหลายวัน เช่น บึงช่อ หนองนก หนอง

กระพวยและคลองละวาน เป็นต้น

4. ที่ดอน ได้แก่บริเวณบางส่วนของบ้านเกาะ บ้านวังสำโม ซึ่งมีเขตติดต่อกับตำบลนายาง

บางครั้งเรียกที่ราบเชิงเขา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป