กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 อำนาจหน้าที่
 
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 นโยบายในการบริหารงานของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 งานสาธารณสุข
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 คู่มือการให้บริการ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 ITA
 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สนามกีฬาในตำบล
 ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 Q&A
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
 ข้อมูลตลาด
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

- ทางรถยนต์ ตำบลบ้านดารา มีทางหลวงสายหลัก (ทล. 1104) สายอุตรดิตถ์ - พิชัย - พิษณุโลก

4.2 การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

4.3 การประปา

มีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ตำบลบ้านดารามีระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง ประกอบด้วย

หมู่ที่

สถานที่ตั้ง

พิกัด X

(UTM)

Zone 47

พิกัด Y

(UTM)

Zone 47

แหล่งน้ำดิบ

1= แหล่งน้ำผิวดิน

2 = บ่อบาดาล

ขาดประปา

1= เล็ก

2= กลาง

3= ใหญ่

4=ใหญ่มาก

อัตรา

การใช้น้ำ (ลบม./วัน)

สร้างเสร็จปี พ.ศ.

1

บ้านวังสะโม

615961

1922122

1

1

80

2543

2

บ้านวังสำโม

617507

1921831

1

1

82

2545

3

บ้านเกาะ

615447

1920376

2

3

84

2548

4

บ้านดารา

614312

1921250

2

3

60

2557

5

บ้านเกาะตะวันตก

615365

1921729

1

1

70

2543

6

บ้านเกาะใต้

614985

1920794

2

3

107

2552

7

บ้านเกาะเหนือ

616297

1920853

2

3

120

2552

8

บ้านวังสำโม 2

617491

1922458

2

3

82

2557

9

บ้านชุมทางบ้านดารา

615206

1921960

2

3

61

2552

แม่น้ำ คลอง

ลำดับที่

ชนิด

ชื่อทางการ

พิกัด X

(UTM)

Zone 47

พิกัด Y

(UTM)

Zone 47

ความกว้าง

ของ

แหล่งน้ำ

ความยาว

ของ

แหล่งน้ำ

1

แม่น้ำน่าน

แม่น้ำน่าน

617133

1921760

150 ม.

8,500 ม.

2

คลองละวาน

คลองน้ำไหล

620927

1919806

12 ม.

2,200 ม.

3

คลองเรือ

คลองน้ำไหล

613814

1923586

15 ม.

1,100 ม.

สระเก็บน้ำ

ลำดับที่

ชื่อ

พิกัด X

(UTM)

Zone 47

พิกัด Y

(UTM)

Zone 47

ความลึกของน้ำ

(เมตร)

1

สระเก็บน้ำประมง ม.2

616207

1920134

4

2

สระเก็บน้ำประมง ม.3

615523

1920020

4

3

สระเก็บน้ำประมง ม.6

615093

1920809

4

4

สระเก็บน้ำประมง ม.7

616217

1920165

5

ระบบส่งน้ำ สูบน้ำ

ลำ

ดับที่

ชื่อแหล่งน้ำ

ชื่อโครงการ

พิกัด X

(UTM)

Zone 47

พิกัด Y

(UTM)

Zone 47

อัตรา

การส่งน้ำ

(ลบม./ชม.)

ความยาว

ทั้งหมด

สร้าง

เสร็จเมื่อ

1

แม่น้ำน่าน

สถานีสูบน้ำบ้านดารา ม.4

614250

1921132

1,080

4,800

2533

2

แม่น้ำน่าน

สถานีสูบน้ำบ้านดารา 2 ม.7

617089

1920841

900

9,869

2531

3

แม่น้ำน่าน

สถานีสูบน้ำบ้านดารา 3 ม.7

614644

1921008

2,700

4,550

2525

4

แม่น้ำน่าน

สถานีสูบน้ำบ้านวังสะโม 1 ม.1

616387

1922530

2,700

6,803

2524

5

แม่น้ำน่าน

สถานีสูบน้ำบ้านวังสำโม ม.7

616576

1920892

1,980

8,934

2522

6

แม่น้ำน่าน

สถานีสูบน้ำบ้านดารา-ห้วยซึ้ง ม.7

617051

1920847

1,080

3,805

2536

7

แม่น้ำน่าน

สถานีสูบน้ำบ้านวังสำโม2 ม.2

617462

1925846

2,160

6,750

2524


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป