กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
รายงานติดตามประเมินผลแผน
 

รายงานติดตามประเมินผลแผน

- รายงานติดตามประเมินผลแผน ปี 2556 (ส่วนที่ 1)

- รายงานติดตามประเมินผลแผน ปี 2556 (ส่วนที่ 2)

- รายงานติดตามประเมินผลแผน ปี 2557 (1)  (2) 

- รายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี 2558

- ประมวลภาพประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผน   ปี 2558(1)

- ประมวลภาพประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี 2558(2)

- ประมวลภาพประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี 2558(3)

- ประมวลภาพประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี 2558(4)

- รายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี 2559

- ประมวลภาพประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2559(1)

- ประมวลภาพประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2559 (2)

- ประมาวลภาพประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2559(3)

- ประมวลภาพประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2559(4)

-ประมวลภาพประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2559(5)

- ประมวลภาพประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2559(6)

-รายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี 2560 รอบเดือน เมษายน 2560

- ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผน 2560 รอบเดือน เมษายน 2560

- ประมวลภาพประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2560(1)

-ประมวลภาพประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2560(2)

รายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี 2561 รอบเดือน เมษายน  ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที 4

รายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี 2561 รอบเดือนตุลาคม  2561  ประมวลภาพถ่าย

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป