กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 อำนาจหน้าที่
 
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 นโยบายในการบริหารงานของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 งานสาธารณสุข
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 คู่มือการให้บริการ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 ITA
 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สนามกีฬาในตำบล
 ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 Q&A
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
 ข้อมูลตลาด
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
ข้อบัญญัติ
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

-แผนงานบริหารงานคลัง 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานการพาณิชย์ 

-แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

– แผนงานบริหารงานคลัง

-แผนงานรักษาความสงบภายใน

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-แผนงานการเกษตร

-แผนงานการพาณิชย์ 

-แผนงานงบกลาง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

- งานบริหารงานคลัง

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- แผนงานการศึกษา

- แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานเคหะและชุมชน

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของประชาชน

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานการเกษตร

- แผนงานพาณิชย์

- แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

- งานบริหารงานคลัง

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- แผนงานการศึกษา

- แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

- แผนงานเคหะและชุมชน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานการเกษตร

- แผนงานพาณิชย์

- แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

- งานบริหารงานคลัง

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- แผนงานการศึกษา

- แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานเคหะและชุมชน

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของประชาชน

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานการเกษตร

- แผนงานพาณิชย์

- แผนงานงบกลาง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

- แผนงานบริหารานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานคลัง 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานการพาณิชย์ 

- แผนงานงบกลาง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

- บริหารงานทั่วไป 

- บริหารงานคลัง

- รักษาความสงบรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งแรงชุมชน 

- แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานการพาณิชย์ 

- แผนงานงบกลาง 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป