กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
สถานที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร 

3.อำนาจหน้าที่ 

4.แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาหน่วยงาน 

5. ข้อมูลการติดต่อ 

การบริหารงาน

1. แผนดำเนินงาน 

2. ผลการดำเนินงานประจำปี 

3. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณ 

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

2. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

3.รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน 

4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี 

6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1.นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3. หลักเกษณ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4. รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

1.แนวทางปฏิบัติการจัดหาหรือร้องเรียนการทุจริต 

2.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

4.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

1.เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 

2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

3.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

4.การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร 

5.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2.มาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 

3.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

4.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

5.มาตรการป้องกันการรับสินบน

6.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป