กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 งานสาธารณสุข
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สนามกีฬาในตำบล
 ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
กองสวัสดิการสังคม
 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

1.โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข (ผู้สูงอายุถ่ายทอด ภูมิปัญญาให้ลูกหลาน) การทำขนมไทย (ข้าวต้มมัด + ขนมเทียน)

2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชน

3.โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจครอบครัว

4.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีและวัฒนธรรมท้องถิ่น"กิจกรรมกลองยาว"

5.โครงการเยาวชนวัยใส หัวใจสีเขียว

6.โครงการสตรีไทย ห่วยใยสุขภาพ

7.โครงการฝึ อบรมอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ(การทำดอกไม้จันทร์จากลอตเตอรี่)

8.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

9.โครงการขยายเครือข่ายและส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยกีฬาวู้ดบอล

10.โครงการป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0

11.โครงการ"กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 "

12.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง

13.โครงการ"สานพลังผู้สูงวัย ร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข(ผู้สูงอายุถ่ายทอดภมูมิปัญญาให้ลูกหลาน)

14.โครงการ"สตรีStrong"ผู้หญิงยุคใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0

15.โครงการเยาวชนไทย ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

16.โครงการครอบครัวใส่ใจผู้สูงวัยอิ่มอุ่น

17.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

18.โครงการ"แข่งขันกีฬาวู้ดบอล กระชับมิตร" ครั้งที่ 1 (ชมรมกีฬาวู้ดบอลตำบลบ้านดารา)

19.โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ "จักรสารจากหัวใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น" (การสานสุ่มไก่)

20.โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดตำบลบ้านดารา

21.เราไม่ทิ้งกัน มอบถุงยังชีพ Care free

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยาภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

2.โครงการเยาวชนปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 

3. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาฝ่าวิกฤตชีวิตวัยรุ่น

4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักภาพนักกีฬาวู้ดบอลตำบลบ้านดารา 

5. โครงการค่ายคนวัยใสเรียนรู้เรื่องเพศไม่ใช่แค่ “มีเพศสัมพันธ์”

6. โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

7. โครงการเมเจอร์แคร์ “เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม” 

8. โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. โครงการเยาวชนนักสร้างสรรค์สุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ 

10. โครงการครอบครัวคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัว 

11. โครงการการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านดารา 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป