กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 งานสาธารณสุข
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สนามกีฬาในตำบล
 ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
งานสาธารณสุข
 

 ประจำปี 2562

1.โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

2.โครงการขยายเครือข่ายและส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็กและเยาวชน “กีฬาวู้ดบอล”

3.โครงการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562

4.โครงการดูแล ส่งเสริมสุภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562

5.โครงการป้องกัน และแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0

6.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 

7.โครงการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

8.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราประจำปี 2562

9.โครงการป้องกันโรคและภัยคุกคามจากมะเร็งปากมดลูก

10.โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก บ้านชุมทางบ้านาดารา หมู่ที่ 9 ปี 2562

11. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก บ้านเกาะตะวันตกหมู่ที่ 5 ปี 2562

12. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก บ้านดารา หมู่ที่ 4 ปี 2562

13. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก บ้านวังสะโม หมู่ที่ 1 ปี 2562

14. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ

15. โครงการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี 

16. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง

17. โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคในชุมชน และการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

18. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ

19.  โครงการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะ Metabolic ในประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป