กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
สาส์นจากนายก

ประเทศไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาเป็นเวลาช้านาน  แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความขัดแย้ง ทางด้านการเมืองท่ีี่รุนแรงของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ คิดว่าหลายภาคส่วนที่มีความรักในประเทศชาติอย่างจริงใจและแท้จริงพยายามหาทางออกที่ดีและถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความชอบธรรมที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ ประชาชน และนำไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องการอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา  ของเราเป็นหน่วยงานหนึึ่งท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแล พัฒนาท้องถ่ินในทุก ๆ ด้าน การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น

ในวาระที่ผม นายสายันต์  ทองแต้ม  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ตลอดจนข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน มีความมุ่งมั่น ตั้งในในการที่จะระดมกำลังและความคิด เพื่อที่จะพัฒนาตำบลบ้านดาราให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและสังคมรอบด้าน ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในท้องถ่ินของตนเอง ให้ทุกคนมีความสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เราได้ลงพื้นที่ไปรับรู้ ไปสัมผัส รวมถึงได้รับแจ้งทางข่าวสารมานั้น หลาย ๆ ปัญหาได้รับการแก้ไขได้รับการพัฒนายกระดับให้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอีหลายอย่างที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ยังอยู่ในระยะการประสานงาน ซึ่งบางปัญหาอาจติดขัดด้วยเรื่องของงบประมาณ อำนาจหน้าที่ แต่มิได้นิ่งนอนใจเราพยายามติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ ดำเนินการต่อไป เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เบาบางลงหรือหมดไป

ท้ายที่สุดนี้  กระผมคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา  ตลอดจนข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานทุกคน  ขอขอบพระคุณทุก ๆ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน หน่วยงานของรัฐ ของเอกชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีได้ให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะที่ดีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา  ในยันที่จะนำพาประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาสู่ประชาชนตำบลบ้านดาราสือต่อไป

                                   สายันต์   ทองแต้ม

                       นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป