กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
สถานที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการพิจาณาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะ– วังสะโม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     01-04-2563 20
2  ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะ– วังสะโม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     01-04-2563 20
3  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะ– วังสะโม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     30-03-2563 20
4  ประกาศประชาสัมพันธ์ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงกการ     10-03-2563 90
5  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 – 001สายหน้า อบต.บ้านดารา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     03-03-2563 50
6  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     28-02-2563 80
7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ชุมทางบ้านดารา ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     27-02-2563 161
8  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ชุมทางบ้านดารา ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     25-02-2563 190
9  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 – 001สายหน้า อบต.บ้านดารา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     20-02-2563 220
10  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการพิจาณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 – 001 สายหน้า อบต.บ้านดารา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     20-02-2563 112
11  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ชุมทางบ้านดารา ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     18-02-2563 162
12  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการพิจาณาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะใต้ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     18-02-2563 171
13  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกระดี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     17-02-2563 80
14  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     17-02-2563 40
15  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     17-02-2563 50
16  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ชุมทางบ้านดารา ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     14-02-2563 141
17  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการพิจาณาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ชุมทางบ้านดารา ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     14-02-2563 110
18  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 –001 สายหน้า อบต. บ้านดารา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     14-02-2563 102
19  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะใต้ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     11-02-2563 71
20  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ชุมทางบ้านดารา ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     07-02-2563 120
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป