กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 45 เมตร ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-06-2563 20
2  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 45 เมตร ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     17-06-2563 90
3  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ และโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน (ศพด.อบต.บ้านดารา)     15-06-2563 61
4  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563     05-06-2563 51
5  ประกาศประชาสัมพันธ์งานที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 โคงการ     02-06-2563 50
6  ประกาศประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะ - วังสะโม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     26-05-2563 110
7  ประกาศประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดารา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     26-05-2563 70
8  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน สายเชื่อม หมู่ที่ 1 – 4 - 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 40
9  ประกาศผู้ขนะการโครงการปรับปรุงถนนสายคันคลอง – บึงป่าซ่าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 30
10  ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 20
11  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองพิษสลบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 20
12  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองหีบลม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 20
13  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองหีบลม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 120
14  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองพิษสลบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 140
15  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 130
16  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน สายเชื่อม หมู่ที่ 1 – 4 - 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 100
17  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคันคลอง – บึงป่าซ่าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     19-05-2563 90
18  ประกาศประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 – 016 หมู่ที่ 6 สายบ้านล่าง - ป้อมตำรวจ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     18-05-2563 120
19  ประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะใต้ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     07-05-2563 170
20  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 –016 หมู่ที่ 6 สายบ้านล่าง – ป้อมตำรวจ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     30-04-2563 210
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป