กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 งานสาธารณสุข
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สนามกีฬาในตำบล
 ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     29-09-2563 52
2  ประกาศประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ     29-09-2563 00
3  ประกาศผู้ขนะการเสนอกลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     21-09-2563 00
4  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     21-09-2563 00
5  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     21-09-2563 00
6  ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     21-09-2563 00
7  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบบ้านดารา     21-09-2563 11
8  ประกาศประชาสัมพันธ์งานที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 โคงการ     16-09-2563 00
9  ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     10-09-2563 43
10  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     02-09-2563 00
11  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนางจรัส เกตุแก้วถึงบ้านนางเฉลย แป้นชูผล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     02-09-2563 00
12  ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     24-08-2563 75
13  ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     17-08-2563 30
14  ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการกำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     14-08-2563 52
15  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563     03-08-2563 111
16  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     30-07-2563 100
17  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ     13-07-2563 172
18  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ     13-07-2563 130
19  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ     13-07-2563 71
20  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 45 เมตร ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     09-07-2563 161
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป