กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
สถานที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสาัญ ประจำปี 2562     25-02-2562 270
2  การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562     08-02-2562 172
3  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา     19-12-2561 400
4  การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561     08-10-2561 151
5  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา (LPA) ประจำปี 2561     22-08-2561 380
6  แผ่นพับรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก     01-08-2561 2710
7  การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561     26-07-2561 150
8  การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561     26-07-2561 180
9  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540     22-07-2561 210
10  แผ่บพับให้ความรู้ การจัดการขยะในครัวเรือน     20-07-2561 5314
11  ประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา     20-07-2561 780
12  ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง ไข้หวัดใหญ่     09-07-2561 2114
13  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์     29-06-2561 1480
14  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน     15-06-2561 2816
15  แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)     08-06-2561 2716
16  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต     08-06-2561 3923
17  ประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา     01-06-2561 300
18  ประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจต่อการให้บริการ     29-05-2561 2911
19  การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล     17-05-2561 390
20  ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง โรคมือเท้าปาก     01-05-2561 2610
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป