:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2539 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารามีพื้นที่ตั้งอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำน่าน ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิชัย ทางทิศเหนือประมาณ 10กิโลเมตร ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พิกัด x = 615520 Y = 1921879 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ 3,6,8 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 1, 6 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เนื้อที่

เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา โดยประมาณมี 59.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,325ไร่

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นลักษณะดังนี้

1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ จะพบได้ทั่วไปทุกหมู่บ้านเนื่องจากในสมัยก่อนจะเกิดการไหล่บ่าของแม่น้ำน่าน ทำให้เกิดบริเวณที่ราบลุ่มมากมาย ทั้งริมฝั่งแม่น้ำและบริเวณรอบนอก

2. ที่ราบ จะอยู่บริเวณบ้านเกาะ บ้านวังสำโม เป็นส่วนใหญ่ และบ้านวังสะโมบางส่วนซึงมีลักษณะเป็นที่ราบโดยมีความลาดชันของพื้นที่ประมาณ 10 องศา

3. ที่ลุ่ม ได้แก่บริเวณบางส่วนของบ้านวังสะโม บ้านดารา บ้านเกาะ (ฝั่งตะวันออก) ซึ่งลักษณะของพื้นที่จะเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงได้ง่ายถ้าฝนตกติดต่อกันหลายวัน เช่น บึงช่อ หนองนก หนองกระพวยและคลองละวาน เป็นต้น

4. ที่ดอน ได้แก่บริเวณบางส่วนของบ้านเกาะ บ้านวังสำโม ซึ่งมีเขตติดต่อกับตำบลนายางบางครั้งเรียกที่ราบเชิงเขา 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีการประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก รองลงมาจะทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป (ประเภทจ้างเหมา จ้างรายวัน) ค้าขาย มีบางส่วนรับราชการ และมีการประกอบอาชีพอื่นที่ควบคู่กันไป ได้แก่ การปลูกพืชผักส่วนครัว ปลูกพืชตระกูลถั่วพืชผักหมุนเวียนประเภท ข้าวโพด ฟักทอง บวบ พริก แตงกวา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ที่โรงงานขนมจีนบ้านวังสำโม หมู่ที่ 8

รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามครัวเรือนทั้งตำบล มีดังต่อไปนี้

 1 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว มีประมาณร้อยละ 31.67 ของจำนวนตามครัวเรือนทั้งตำบล โดยแบ่งออกเป็นอาชีพรับจ้างมีประมาณร้อยละ 22.12 อาชีพค้าขายมีประมาณร้อยละ 9.55

 2 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากว่า 1อาชีพขึ้นไป ได้แก่อาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 79.64ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล

 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ธนาคาร - แห่ง

- โรงแรม - แห่ง

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 8 แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง

- โรงสี 6 แห่ง

- ร้านค้าชุมชน 2 แห่ง

 

สภาพทางสังคม

สถานบันการศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์

- ศูนย์การเรียนการชุมชน 1 ศูนย์

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 9 แห่ง

รายละเอียดสถานศึกษา

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

หมู่ที่ตั้ง

ประเภทโรงเรียน

1

2

3

4

5

โรงเรียนบ้านวังสะโม

โรงเรียนบ้านวังสำโม

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ

โรงเรียนบ้านดารา

โรงเรียนดาราพิทยาคม

1

2

3

9

5

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง - ศาลเจ้า 1 แห่ง

รายละเอียดสถาบันและองค์การทางศาสนา

ลำดับที่

ชื่อศาสนสถาน

ที่ตั้ง

1

2

3

4

5

6

7

8

วัดวังสะโม

วัดวังสำโม

วัดบ้านเกาะ

วัดบ้านดารา

วัดโพธิ์ดาราราม

สำนักสงฆ์เทพมงคล

ศาลเจ้าพ่อดารา

สถานธรรม เต๋อ ฮวาย

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 5

สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่พักสายตรวจ บริเวณบ้านวังสำโม 2 จำนวน 1 แห่ง