:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจริน เรืองอยู่
ประธานสภาอบต./ สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
โทร 091-0240489
นายมานิต สวนม่วง
รองประธานสภาอบต./ สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทร 092-1959972
นายบุญฤทธิ์ บุญคง
เลขานุการสภาอบต./ สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
โทร 099-2700886
นายนิรุจ ดำสอน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
โทร 086-5061860
นายกฤษณพงศ์ สุยะพรม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
โทร 096-6684661
นายไพโรจน์ เที่ยงตรง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร 093-7761968
นางสาวบุญเสริม ดีอ่ำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
086-9325493
นางสาวปิยะนุช อุดม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
โทร 094-3068644
นายชูพันธ์ บุญญาวัฒนฤาษ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
090-9736470