:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com
กองคลัง
นางวิภา เทียนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประวรรตน์ เกตุวงค์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวจิรัฐยา เที่ยงน้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา อยู่จำนงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสุนันท์ ปานบ้านใหม่
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี