:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com
กองการศึกษา
นางอัจฉริยภรณ์ อุปรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางธัญญ์กมน ทองตีฆา
นักวิชาการศึกษา
นางศิริภรณ์ เกิดมี
ครู
นางสาวอารี อินทรจักร์
ครู
นางนลินี พุ่มพวง
ครู
-ว่าง-
ครู
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางสิริอร สอนหว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นายวรวิทย์ สารสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุธาวดี ทองดีเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก