:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com
กองช่าง
นายนิรันดร์ ภู่เชย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิภู ทิพย์วงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเฉลิมพงศ์ อุปรี
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
นางนิภาพร คงนิล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายดิเรก ไวยกูล
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายแหลม พงษ์เอม
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายบุญยืน เพ็ชรหยัด
ช่างเครื่องสูบน้ำ
นายอุเทน ดวงอาทิตย์
ช่างเครื่องสูบน้ำ
นายวรัญญู ปานทอง
ผช.ช่างโยธา
นายวิทวัส รุ่งทอง
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายธีรศักดิ์ ไวยกูล
คนสวน
นายณัฐกร คุ้มเอี่ยม
คนงานทั่วไป