:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ ชาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา
โทร 087-5711548
นางกัลยา ทองศรีจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา
โทร 093-2944569
นายกิติพงษ์ หอมตาณะเกตุแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา
โทร 089-8391260
นางสาวพรรณประภา มีรอด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา
โทร 097-0340313