:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com
หัวหน้าส่วนราชการ
นางวิภา เทียนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา
093-1328609
นางสาวพิมภรณ์ บุญรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
089-8569234
นางวิภา เทียนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
093-1328609
นายนิรันดร์ ภู่เชย
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-7463396
นางอัจฉริยภรณ์ อุปรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
084-8100773
นางธนัชพร บุปะเท
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-7405614