:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com
สำนักปลัด
นางสาวพิมภรณ์ บุญรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนุชนารถ พรมลัภ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวแสงเทียน ท่วมแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์ธิวา ก้อนคุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางนิตยา เรืองเที่ยง
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางสาวพัชติกร ภู่เสือ
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสุพัน ดิษฐขำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจันทรา อยู่ดี
คนงานทั่วไป